Dlhopisové garantované dôchodkové fondy   |   Zmiešané negarantované dôchodkové fondy   |   Akciové negarantované dôchodkové fondy   |   Indexové negarantované dôchodkové fondy   |   Riziká spojené s investovaním v dôchodkových fondoch

Dlhopisové garantované dôchodkové fondy


Dlhopisové garantované dôchodkové fondy sú určené sporiteľom, ktorí majú veľmi malú mieru tolerancie rizika a preto investičná stratégia správcu využíva finančné nástroje s nízkou mierou rizika, nízkou výnosovosťou a relatívne krátkou dobou splatnosti. Medzi tieto nízkorizikové finančné nástroje patria najmä:

1.     dlhopisy (s vysokým ratingom, vysokou likviditou, krátkou duráciou),

2.     nástroje peňažného trhu (pokladničné poukážky a bankové vklady),

3.     obchody obmedzujúce menové (devízové) riziká spojené s investovaním (kurzový hedžing).

Majetok v dlhopisovom garantovaném dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové  a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika. Majetok môže byť vystavený devízovému riziku maximálne do výšky 5% hodnoty majetku. Nakoľko regulácia investičnej stratégie v dlhopisovom garantovanom DF umožňuje využívať iba najmenej rizikové inštrumenty finančných trhov, potenciál výnosov investičnej stratégie je v dlhodobom horizonte najnižší. Vďaka bezpečnosti a spôsobu investovania finančných prostriedkov však oproti zvyšným dvom stratégiám disponuje najmenšou mierou podstupovaného rizika (volatility) v čase.

Tieto dôchodkové fondy sú vhodné pre konzervatívnych investorov, ktorí sa snažia chrániť pred rizikom prepadu svojich úspor. Výnosovosť dôchodkových fondov sa dlhodobo bude pohybovať niekde tesne pod úrovňou inflácie.

 

Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v dlhopisových dôchodkových fondoch

 Zdroj: Národná banka Slovenska, 2012

 

Výber penzií bude jednoduchší


(26.2.2014, Hospodárske noviny)
Stovky dôchodcov sa čoskoro k svojim úsporám z druhého piliera dostanú výrazne jednoduchšie. ...
ĎALŠIE SPRÁVY

ANKETA

Plánujete po presune Vašich úspor do garantovaného dôchodkového fondu opäť prestúpiť do negarantovaných dôchodkových fondov?

 Áno
 Nie
 

NEVÁHAJTE SA VYJADRIŤ
© 2012 - 2018 PL | design inspired by Schuhe Tamaris | Images: Ambro / FreeDigitalPhotos.net
web management system developed by Laco & Kollár